• ജലശുദ്ധീകരണവും മലിനജല സംസ്കരണവും

അപേക്ഷ

ജലശുദ്ധീകരണവും മലിനജല സംസ്കരണവും

3

മലിനജലത്തിന്റെ ഘടന സങ്കീർണ്ണവും സംസ്കരിക്കാൻ പ്രയാസവുമാണ്.ചികിത്സാ രീതികളിൽ പ്രധാനമായും ഓക്സിഡേഷൻ, അഡോർപ്ഷൻ, മെംബ്രൺ വേർതിരിക്കൽ, ഫ്ലോക്കുലേഷൻ, ബയോഡീഗ്രേഡേഷൻ മുതലായവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

ഈ രീതികൾക്ക് ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളുമുണ്ട്, അവിടെ സജീവമാക്കിയ കാർബണിന് മലിനജലത്തിന്റെ ക്രോസിറ്റിയും സിഒഡിയും ഫലപ്രദമായി നീക്കംചെയ്യാൻ കഴിയും, സജീവമായ കാർബൺ അഡ്‌സോർപ്ഷൻ കൂടുതലും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആഴത്തിലുള്ള സംസ്കരണത്തിനോ സജീവമാക്കിയ കാർബണിനെ കാരിയറായും കാറ്റലിസ്റ്റായും ഉപയോഗിക്കുന്നു. .

സജീവമാക്കിയ കാർബണിന് മലിനജലത്തിൽ നല്ല നിറവ്യത്യാസമുണ്ട്.ഡൈ മലിനജലത്തിന്റെ നിറവ്യത്യാസ നിരക്ക് വർദ്ധിക്കുന്ന താപനിലയിൽ വർദ്ധിക്കുന്നു, കൂടാതെ pH ഡൈ മലിനജലത്തിന്റെ ഫലത്തെ ബാധിക്കില്ല.


നിങ്ങളുടെ സന്ദേശം ഞങ്ങൾക്ക് അയക്കുക: